Prenájom

P O R I A D O K

O využívaní spoločenských priestorov Urbárskeho domu na spoločenské akcie členov UPS

 1. Priestory v Urbárskom dome v Trnovom /UD/ sa poskytujú členom Urbárskeho pozemkového spoločenstva na rodinné akcie podľa Stanov     UPS časť VI, článok 610.
 2. Člen spoločenstva, ktorému sú poskytnuté priestory UD si od poverenej osoby preberie spoločenské priestory UD v čistom stave a po        skončení rodinnej akcie ich v takom istom čistom stave aj odovzdá poverenej osobe. To znamená, že užívateľ UD zodpovedá za čistotu a udržiavanie týchto priestorov.
 3. Od poverenej osoby si užívateľ UD preberie kuchynský riad – taniere, príbory, poháre, hrnce a iné kuchynské pomôcky. Tieto po ukončení akcie v čistom stave aj odovzdá poverenej osobe.
 4. Obrusy spoločenstvo nepožičiava, tieto si zabezpečuje užívateľ UD na vlastné náklady.
 5. Užívateľ UD je zodpovedný za čistotu vo všetkých priestoroch UD, sám si dodá vhodné uteráky, čistiace prostriedky ako aj toaletný papier.
 6. Pomôcky na upratovanie – vedro, metla, pomôcky na umývanie podlahy – zabezpečuje urbársky dom. Po ich použití je potrebné ich odovzdať poverenej osobe.
 7. Užívateľ UD zodpovedá za celý inventár v UD. V prípade, ak dôjde k poškodeniu, alebo zničeniu niektorej časti inventáru , toto je užívateľ povinný oznámiť zodpovednej osobe a sumu za zničený inventár je povinný uhradiť do rúk zodpovednej osoby.
 8. Tak isto je užívateľ UD počas akcie povinný chrániť aj ostatný majetok, ktorý mu výbor UPS poskytol a v prípade zistenia závady je užívateľ povinný tieto závady na vlastné náklady opraviť, alebo poskytnúť peňažnú náhradu na ich odstránenie.
 9. Po ukončení akcie je užívateľ povinný zavolať zodpovedného pracovníka na prevzatie priestorov a inventáru, ktoré mu odovzdáva v čistom a nepoškodenom stave.
 10. Užívateľ UD nemá k dispozícii kľúče od použitých priestorov v Urbárskom dome, tieto má len poverený pracovník.
 11. Užívateľ UD neplatí za užívané priestory počas akcii žiadne finančné náhrady.
 12. Užívateľ UD platí len paušálne náhrady za energie počas vy-užívania Urbárskeho domu:
  – paušálne náhrady za spotrebovanú el. energiu, plyn a vodu sú nasledovné:
                                                             
   

  • Deň oslavy do 24,00 hod.
  • 20€ plus 20% DPH.
  • po 24 hod. bez určenia času:
  •                                    

  •   20€ plus 20% DPH.
  • Za kar:
  •                                                                          

  •    10€ plus 20% DPH.
  • Schôdzková činnosť iných subjektov:
  •                        

                                  

  •   10€ plus 20%DPH.
  • Platba bude uhrádzaná pri objednávaní priestorov.
  • Objednanie priestorov sa realizuje v UD počas úradných
   Hodín u povereného pracovníka.
  • Tento poriadok ako aj sadzobník paušálnych náhrad je platný
   od 1.7.2015.

V Žiline dňa 01.07.2015