O nás

Krátke informácie o spoločenstve:

Dňa 13.marca 1992 sa konala prvá ustanovujúca schôdza urbárnikov, na ktorej podielnici splnomocnili
P. Lacka a A. Daniška, aby ich zastupovali na rokovaniach pri vydávaní majetku spoločenstva, ktoré užívali Severoslovenské štátne lesy. Na základe rokovaní medzi Severoslovenskými štátnymi lesmi a Urbárskym spoločenstvom dňa 14.mája 1992 uzatvorili dohodu o vydaní lesa Dúbravy o výmere 63 ha 8126 m2 a lesa Svrčiník o výmere 25 ha 8352 m2. Dňa 14.mája 1992 tieto lesy v celkovej
výmere 89 ha 6478 m2 fyzicky odovzdali do vlastníctva a užívania spoločenstvu. Následne spoločenstvo
vypracovalo svoje prvé stanovy, ktoré Ministerstvo vnútra zaregistrovalo dňa 17. augusta 1992.
Na základe platných stanov a v zmysle zákona sa spoločenstvo zaregistrovalo ako združenie s právnou
subjektivitou najskôr ako Urbársky spolok a od roku 1996 ako Urbárske pozemkové spoločenstvo.

Pri preberaní bol les napadnutý emisiami a podkôrnym hmyzom. Každoročne sa realizovala nútená ťažba a po kalamitnej ťažbe sa realizovali aj reprodukčné práce v lese na náklady spoločenstva. Dodnes sa podarilo realizovať kalamitnú ťažbu a následnú výsadbu nových porastovna 80% plochy lesa Dúbravy a Svrčiník. Ďalšia etapa sa týkala reštitučných nárokov podielnikov, pričom im vydali nehnuteľnosti o výmere 65 ha 8525 m2.

Do vlastníctva Urbárskeho pozemkového spoločenstva sa vrátil aj Urbársky dom.
Od svojho vzniku sa Urbárske pozemkové spoločenstvo aktívne zapája do spoločenského života v Trnovom.
Zrenovoval sa Urbársky dom, ktorý slúži pri spoločenských akciách členom spoločenstva. Urbár sa tiež
podieľal na výstavbe nového kostola finančnými darmi, darovaním drevenej hmoty na jeho výstavbu a po dokončení aj
zakúpením elektronického organu. Spoločenstvo sponzoruje športovcov, školu a ďalšie spoločenské organizácie v Trnovom.

Od roku 2001 sa Urbárske pozemkové spoločenstvo začalo zaoberať myšlienkou realizovať lesné práce z prostriedkov Európskej únie. V spolupráci s Ing. Milanom Ovseníkom sa zhotovovali a realizovali projekty na obnovu lesného hospodárstva a ozdravné opatrenia v lesoch poškodených škodlivými prírodnými činiteľmi a na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. Celkom Urbárske spoločenstvo podalo šesť projektov. Tri na obnovu lesného hospodárstva a tri na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. Úspech mali tri projekty, na ktoré boli podpísané zmluvy, z toho dva na ozdravné opatrenia a jeden na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy. Celková výška financií v schválených projektov bola 168 584 € (5 078 761 SK).

Projekt na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy podalo Urbárske spoločenstvo Trnové ako prvé v republike. Nehnuteľnosti Urbárskeho pozemkového spoločenstva nie sú významné rozlohou, ale zalesňovaním neproduktívnych poľnohospodárskych a ostatných plôch. Od vzniku spoločenstva jeho členovia zalesnili 24 ha neproduktívnej poľnohospodárskej a ostatnej pôdy. Urbárske pozemkové spoločenstvo vlastní len lesy osobitného určenia. A jeho hlavným zameraním je reprodukcia a skvalitňovanie už vysadených porastov v Trnovom.